De landbouwenclave op De Ginkel is in beeld als locatie voor een Herenboerderij. Na drie jaar volhouden is het vinden van een geschikte locatie in een stroomversnelling gekomen. Het bestuur is weliswaar vol goede moed, maar een Herenboerderij op De Ginkel is nog geen gelopen race. We moeten nog diverse stappen zetten.

Op 6 november zijn Herenboeren Ede en Herman Pieter Prangsma jr, boer in de landbouwenclave en houder van het bedrijfsconcept Kreelse Koe, door de wethouders de Pater en van der Schans ontvangen op het gemeentehuis. Tijdens het onderhoud zijn beiden uitgenodigd om met een gezamenlijk grondgebruiksplan in te schrijven op 32 ha vrijgekomen grond in de landbouwenclave. Het plan moet voldoen aan criteria en randvoorwaarden uit de Gebiedsvisie De Ginkel. De kern voor ons is een natuur-inclusieve landbouw in de landbouwenclave, die bijdraagt aan het behoud en versterking van kenmerkende natuur- en landschapswaarden. Er moet sprake zijn van synergie tussen Kreelse Koe en een Herenboerderij. Prangsma en Herenboeren Ede staan dus voor de lastige opgave om in goed overleg te bepalen hoe ze de beschikbare 32 ha willen en kunnen verdelen en aan te geven hoe ze aan de gestelde eisen kunnen voldoen. De intentieverklaring is 18 november ingediend. 11 December moet het gezamenlijke grondgebruiksplan worden ingediend. Op 17 december neemt de gemeenteraad een besluit over de Gebiedsvisie. U kunt de concept Gebiedsvisie hier lezen. 

Op weg naar een gezamenlijk plan

Op 7 november hebben enkele bestuursleden onder leiding van Prangsma het gebied verkend. De familie Prangsma heeft de vrijgekomen percelen tot voor kort in gebruik gehad en heeft dan ook grondige kennis van het gebied. 

Op 14 november is een tweede verkenning uitgevoerd met een aantal adviseurs van beide partijen. 

Tijdens deze tweede verkenning zijn de mogelijkheden voor het naast elkaar bestaan van Kreelse Koe en een Herenboerderij uitgediept en is gekeken waar kansen liggen voor het creëren van synergie. Ook is een aanzet gegeven voor het opstellen van een gezamenlijk gebruiksplan met een doorkijk naar kansen voor een natuur-inclusieve landbouw in de gehele enclave.

Vervolgens is een gezamenlijke intentieverklaring opgesteld, waarin Prangsma en Herenboeren Ede verklaren samen één grondgebruiksplan voor het gebied in te dienen. Beide bedrijfsconcepten zullen zelfstandig maar in goede harmonie naast elkaar opereren en kunnen elkaar op onderdelen versterken. Naast het produceren van voedsel willen ze door het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van natuur-inclusieve landbouw bijdragen aan behoud en versterking van de natuur, het landschap en de bijzondere cultuurhistorie in het gebied. De intentieverklaring is op 17 november ondertekend en de volgende dag aangeboden aan de wethouders Van der Schans en De Pater.

Deze intentieverklaring is een belangrijke mijlpaal! Voor Herenboeren Ede en aspirant-leden van de nog op te richten coöperatie en voor iedereen die nog lid wil worden. We gaan pas over tot het oprichten van een coöperatie en het actief werven van leden als we voldoende zeker zijn of en waar we mogen landen op De Ginkel.

Hoe gaat het nu verder?

De gemeenteraad neemt op 17 december een besluit over de Gebiedsvisie waar het project Natuur-inclusieve landbouw op de Ginkel deel van uitmaakt. Op 11 december moeten Prangsma en Herenboeren Ede hun gezamenlijk grondgebruiksplan hebben ingediend. Dat plan wordt getoetst door een externe partij. Naar verwachting is dat half januari afgerond. Bij een positief advies kan het college van B&W zelfstandig een besluit nemen over de toewijzing van de vrijgekomen grond. Daarna volgen contractbesprekingen met Kreelse Koe en de coöperatie Herenboeren Ede in oprichting. Op dat moment zullen we ook overgaan tot het oprichten van een coöperatie Herenboeren Ede, de nodige voorbereidingen gaan treffen zoals de inrichting van de Herenboerderij en het werven van een boer(in). Als we deze stappen succesvol hebben doorlopen kunnen we vanaf 1 maart 2021 over de grond beschikken. 

In de tussentijd spreken we ook met andere belanghebbenden (bewoners en gebruikers) in het gebied om hun inzichten over het gebied te kennen en hen mee te nemen in onze planontwikkeling.

Ondertussen blijven we alert op andere geschikte locaties.