B&W van de gemeente Ede heeft tot onze grote teleurstelling eenzijdig besloten om de lopende uitgifte van grond op de Ginkel stop te zetten. Daarmee is de gezamenlijke inschrijving van Herenboeren Ede en Kreelse Koe, waaraan beide partijen bijna twee jaar in nauw overleg met de gemeente hebben gewerkt, van tafel. Dit geldt ook voor de opdracht aan de deskundigencommissie, ingesteld door de drie partijen, om een voor de drie partijen bindend advies te geven over de verdeling van grond en gebouwen tussen Herenboeren Ede en Kreelse Koe.

Het bestuur van Herenboeren Ede en Prangsma jr van Kreelse Koe zijn ontgoocheld door het besluit. Zeker nu we dicht bij een verdeling van grond en gebouwen waren waarin we ons goed konden vinden en dat perspectief bood voor de ontwikkeling van een Herenboerderij op de Ginkel.

Op 24 juni heeft wethouder Van der Schans in een onderhoud met Herenboeren Ede en Kreelse Koe het besluit nader toegelicht. De wethouder vindt het zeer spijtig dat de uitgifte stopgezet moest worden, maar gaf aan dat dit onvermijdelijk was door het zogeheten ‘Didam arrest’. Dit is een uitspraak van de Hoge Raad, waarin is vastgelegd dat een publiek goed, zoals land, niet onderhands mag worden gegund als er meerdere gegadigden zijn. En dat is bij de uitgifte van uit erfpacht vrijgekomen grond en gebouwen op de Ginkel het geval. De gemeente moet nu alsnog overgaan tot een openbare inschrijving of tender. Het kan wel enige tijd duren voor het zover is. Daar komt bij dat de gemeente ook moet bekijken in hoeverre de stikstofuitstoot, en met name de ammoniakemissie uit veehouderij, moet worden beperkt op de Ginkel en welke gevolgen dit heeft voor eisen aan de uitgifte van grond in dit gebied. Ook dit is een tijdrovend proces.

De gemeente gaat zich beraden op een publieke inschrijving en de vertaling van het stikstof beleid. Dit kan de nodige tijd vergen.

Het bestuur van de stichting Herenboeren Ede gaat zich beraden over de consequenties van dit besluit van de gemeente, en welke stappen zij kan ondernemen om alsnog een Herenboerderij in de gemeente Ede te kunnen realiseren. Op 17 september organiseert het bestuur een bijeenkomst voor alle aspirant-leden en belangstellenden om de ontstane situatie te bespreken.

Reacties of vragen kunt u richten aan: