Herenboeren Ede en Kreelse Koe hebben op 30 juni hun gezamenlijke definitieve inschrijving voor de 32 ha landbouwgrond op de Ginkel ingediend. Het hele proces had heel veel voeten in de aarde en heeft veel doorzettingsvermogen gevraagd van de betrokkenen. Dank aan Janneke, Dirk en Harmen voor het vele werk dat zij hebben verricht want makkelijk was het niet.

Allereerst kregen wij te maken met een wisseling van de wacht: er kwam een nieuwe wethouder. Daarna kreeg de wethouder de opdracht vanuit de gemeenteraad om ook de zoon van de voormalige pachter, H.P. Prangsma, eigenaar van het Kreelse Koe concept, mee te laten doen aan de inschrijving. Uiteindelijk is 11 december 2020 een gezamenlijke inschrijving ingediend. Daarin was een verdeling tussen de Kreelse Koe en Herenboeren Ede opgenomen van de verschillende percelen. Bijgaande afbeelding geeft dat weer, de percelen aangeduid met E zijn voor de Herenboeren Ede.

De gemeente beoordeelde het plan op onderdelen als onvoldoende en de inschrijving moest worden aangevuld. Belangrijke punten waren onder meer het halen van de natuurdoeltypen en welke veebezetting daarbij mogelijk is. En natuurlijk speelt ook hier het stikstofprobleem. Dit betreft dus de stikstofdepositie zowel in de vorm van ammoniak (NH3) als in de vorm van stikstofoxiden (NOx).
Er is verder duidelijk gemaakt dat er ondanks de gezamenlijke inschrijving, sprake is van twee verschillende bedrijven, elk met hun eigen specifieke karakter en verantwoordelijkheden.

Uiteraard spelen daarnaast nog allerlei andere, nog op te lossen zaken mee zoals de verschillende vergunningen, niet in de laatste plaats de vergunning Natuurbeschermingswet die door de provincie wordt afgegeven. Ook moet nog worden uitgezocht hoe het gezamenlijk gebruik van de gebouwen moet worden ingevuld. Al met al nog een hele puzzel, maar de eerste stap is gezet!

Hoe nu verder? Externe bureaus gaan in opdracht van de gemeente de inschrijving beoordelen. Op 7 of 14 september a.s. neemt B&W een definitief besluit over onze gezamenlijke inschrijving. We hopen uiteraard te horen dat de gemeente de 32 ha landbouwgrond aan ons beiden gaat uitgeven. Dan beginnen we aan de volgende fase, de onderhandelingen over voorwaarden wat betreft gebruik en inrichting en land en gebouwen en ook de pachtprijzen. Mocht de gemeente de inschrijving afwijzen dan begint de gemeente met een nieuwe inschrijvingsprocedure.

Tot slot nog een luchtfoto van het gebied, dat spreekt misschien meer tot de verbeelding dan een kaart!
Wordt vervolgd dus!