Sinds 6 december is er veel gebeurd. De gezamenlijk inschrijving van Herenboeren Ede en Kreelse Koe, op door de gemeente Ede opnieuw uit te geven 32 ha grond op de Ginkel, is een lastig traject en vergt veel tijd en energie. Op dit moment weten we nog altijd niet of het goed komt of juist niet. De gemeente heeft meerdere keren om meer duidelijkheid gevraagd op een aantal punten. Maar we zijn nog altijd in de race. 

Gezamenlijke inschrijving ingediend

In het vorige nieuwsbericht is aangekondigd dat Herenboeren Ede (HBE) en Kreelse Koe (KK) een gezamenlijk grondgebruiksplan voor de 32 ha grond gingen indienen. Op 11 december is dit plan ingediend bij de gemeente Ede. Tijdens een online informatiebijeenkomst op 16 december is het plan nader toegelicht aan de leden.

Gezamenlijke inschrijving afgewezen: een flinke domper 

De gemeente heeft externe adviesbureaus laten toetsen of het plan voldeed aan de criteria en randvoorwaarden in de uitvraag. Vrijdag 15 januari kregen we een officiële reactie van B&W van de gemeente Ede. Volgens de adviesbureaus voldeed de gezamenlijke inschrijving op meerdere onderdelen niet aan de gestelde eisen. Op grond hiervan heeft B&W het plan afgewezen. Een enorme domper! Vooral na alle tijd en energie die hier met het team van KK in was gestoken. Maar in haar schriftelijk reactie gaf B&W de mogelijkheid om de gezamenlijke inschrijving aan te vullen. Deze aanvulling moest uiterlijk 5 februari worden ingediend.

Tweede ronde van intensief overleg

HBE en KK zijn hier opnieuw mee aan de slag gegaan. Om te beginnen hebben ze de gemeente gevraagd meer duidelijkheid te geven waarop de inschrijving tekortschoot. Hierop heeft de gemeente aangegeven dat de gezamenlijke inschrijving op een vijftal punten aanvulling behoefde. Zo moest hard worden gemaakt hoe de beoogde natuurdoelen werden gerealiseerd, hoe het gebruik van de grond en veebezetting in overeenstemming is met de ecologische draagkracht, hoe het gebruik van erf en gebouwen daarvan afgeleid is, dat wordt uitgegaan van het bestemmingsplan en dat de gewenste synergie tussen HBE en KK duidelijker moet worden. Dit betekende opnieuw een aantal weken intensief overleg om tot een aanvulling op de vijf punten te komen. Er moesten een aantal pittige hobbels worden genomen, maar het is dan toch gelukt om op 5 februari de gevraagde aanvulling op het eerdere plan in te dienen. B&W gaven te kennen de aanvulling te zullen beoordelen.

Nader overleg met de wethouders

Op 18 februari zijn HBE en KK vervolgens door de wethouders Van der Schans en De Pater uitgenodigd voor een overleg op het gemeentehuis. Daar werd duidelijk dat het gezamenlijke grondgebruiksplan nu voldeed aan het behalen van de beoogde natuurdoelen, maar dat een drietal punten nog altijd onvoldoende waren geborgd:

  • Dat de veebezetting op de 32 ha de ecologische draagkracht niet zal overschrijden.
  • Dat er geen tweede erf mag komen en HBE en KK het bestaande erf en gebouwen moeten delen.
  • Dat het aantal te houden dieren wordt vergund via de Natuurbeschermingswet (NB) en dat maar één vergunning kan worden verstrekt en dus oplossing moet worden gezocht voor deze juridische kwestie.

Voor HBE en KK riep dit weer vragen op: aan welke eisen qua veebezetting moeten we voldoen, hoe kunnen HBE en KK een plek krijgen in de bestaande opstallen in eigendom bij de gemeente en deze aanpassen voor optimaal gebruik, en hoe de juridische kwestie rond de NB-vergunning op te lossen? 

Vervolgstappen 

De gemeente gaf te kennen dat ze twee tot drie weken nodig heeft om antwoorden te geven op onze vragen en wat ze van ons verlangen. HBE en KK krijgen dan een week de tijd om daar weer op te reageren en ook te bezien of een gezamenlijk plan nog wel haalbaar en wenselijk is. Zoals het nu lijkt, hopen we eind maart van B&W een definitief besluit te ontvangen of onze inschrijving goed is bevonden. Mocht dat zo zijn, dan starten onderhandelingen over de feitelijke uitgifte van de grond. Maar het is nog altijd allerminst zeker. We proberen u zo goed en tijdig mogelijk op de hoogte te houden.